13 Maj 2022

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB

Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ), org. nr 556846-8465 (”Bolaget”), har kallat till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Rätt att genom poströstning delta på stämman har den som, dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 juni 2022, dels anmäler sitt deltagande genom avgivande av poströst senast den 13 juni 2022, enligt särskilt formulär nedan. Avgivande av poströst sker skriftligen per post till Nattaro Labs AB, Att. Carl-Johan Gustafson, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till carl-johan@nattarolabs.com.

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB

Valberedningens förslag inför årsstämma 220614

Poströstningsformulär – Nattaro Labs AB

Fullmaktsformulär

Kontakta oss